Διεύθυνση λειτουργιών


Ensuring the smooth running of your hotel

Γενική διεύθυνση ξενοδοχείων

Η Mayor Hospitality Management μπορεί να αναλάβει την πρόσληψη, την εποπτεία και την αξιολόγηση των επιδόσεων του Γενικού Διευθυντή ή, εναλλακτικά, να εκπαιδεύσει και να επιβλέπει την υπάρχουσα διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Προσλήψεις

Η σωστή ιεραρχία και δομή διοικήσεως είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της ομαλής λειτουργίας του ξενοδοχείου. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την αξιολόγηση όλων των θέσεων στο πλαίσιο της πρόσληψης του προσωπικού για το ξενοδοχείο σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα, μέγιστη απόδοση, καθώς επίσης ελαχιστοποίηση του κόστους.

Λειτουργικές διαδικασίες

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Mayor Hospitality Management περιλαμβάνεται η μελέτη της τρέχουσας δομής κάθε ξενοδοχείου, με την οποία εξετάζει τυχόν υπάρχουσες τυπικές λειτουργικές διαδικασίες. Στη συνέχεια, διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές που θα βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειες και τις επιδόσεις κάθε τμήματος. Έπειτα, η εφαρμογή αυτών των νέων διαδικασιών συντονίζεται με τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου.

Η εμπειρία του επισκέπτη

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της αξιολόγησής μας είναι η μελέτη των κριτικών των επισκεπτών και των ποσοστών ικανοποίησης τους. Ουσιαστικά, τα σημεία που τονίζουν οι επισκέπτες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τις ενέργειές μας. Ελέγχουμε προσεκτικά όλες τις πλατφόρμες, στις οποίες υποβάλλουν τα σχόλιά τους οι επισκέπτες που έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις διαδικασίες άφιξης και αναχώρησης, τις υπηρεσίες φιλοξενίας και τις παροχές που προσφέρονται σε ολόκληρο το ξενοδοχείο, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα ενημερωμένο σχέδιο δράσης με στόχο βέλτιστες πρακτικές και επισημαίνοντας οποιοδήποτε περιθώριο βελτίωσης.

Κατάρτιση προσωπικού

Το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο ξενοδοχείο. Οι τρέχουσες διαδικασίες κατάρτισης του προσωπικού αναθεωρούνται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή και σχεδιάζεται η επόμενη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων σεμιναρίων κατάρτισης. Αυτές οι αλλαγές ή η εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων κατάρτισης που προκύπτουν, έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού.

Έλεγχος ποιότητας

Η ομάδα ελέγχου ποιότητας της Mayor Hospitality Management πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων, υλοποιεί προγράμματα για λειτουργίες ελέγχου, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο, μια πλατφόρμα αξιολόγησης, από την οποία το προσωπικό συλλέγει πληροφορίες και απόψεις επισκεπτών στο χώρο του ξενοδοχείου. Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του ξενοδοχείου και των επιμέρους τμημάτων και, στη συνέχεια, λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα υπό μορφή άμεσου σχεδίου δράσης.

Άλλες Υπηρεσίες μας


Your 360 solution to Hospitality Management